Autobox - inzertní server automobilů, strojů a motorek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V ČASOPISU AUTOBOX

I.Základní ustanovení

 1. Autobox BMC s.r.o., U Trojice 568, 530 06 Pardubice, IČ: 63219204, DIČ: CZ63219204, firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 7954 (dále jen „vydavatel“) je vydavatelem inzertního motoristického čtrnáctideníku Autobox.
 2. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky inzerce v časopisu Autobox“ (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi vydavatelem a objednateli inzerce v tištěných vydáních časopisu Autobox.

II.Uzavírání smluv

 1. Objednatel objednává inzerci písemně na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách vydavatele (www.autobox.cz) osm pracovních dní před požadovaným termínem zveřejnění inzerátu.Objednávku předává objednatel obchodnímu zástupci vydavatele, popř. ji zašle písemně - e-mailem (autobox@autobox.cz) - nedohodne-li se s ním jinak - přímo vydavateli.
 2. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti nutné pro řádnou realizaci objednané inzerce. Objednatel je povinen v ní uvést zejména:
  1. přesný obchodní název a adresu firmy objednatele, identifikační číslo, DIČ, jméno odpovědného zástupce, e-mailovou adresu a bankovní spojení,
  2. požadavky na inzerci: termíny zveřejnění, počet opakování a velikost (rozměr) inzerátu, požadavek na provedení inzerátu (černobílý/barevný),
  3. požadavky na způsob fakturace a placení (po každém čísle, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně).K objednávce je objednatel povinen připojit podklady - fotografie a text inzerátu - v takovém technickém provedení, aby bylo možno je použít pro zpracování inzerátu.
 3. Před podpisem objednávky je objednatel povinen seznámit se s těmito VOP a tuto skutečnost v objednávce potvrdit.Podklady předložené objednatelem vydavatel zpracuje a následující pracovní den po jejich doručení je předloží – zpravidla e-mailem - ke korektuře objednateli. Pokud se objednatel do jednoho dne od doručení návrhu inzerátu k tomuto návrhu nevyjádří, má se za to, že s návrhem inzerátu souhlasí.
 4. Podklady předložené objednatelem vydavatel zpracuje a následující pracovní den po jejich doručení je předloží – zpravidla e-mailem - ke korektuře objednateli. Pokud se objednatel do jednoho dne od doručení návrhu inzerátu k tomuto návrhu nevyjádří, má se za to, že s návrhem inzerátu souhlasí.
 5. Před vznikem smlouvy o inzerci je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit (stornovat ji). Pokud však objednávku stornuje později než osm dní před vydáním čísla časopisu, ve kterém má být jeho inzerát zveřejněn, je povinen uhradit cenu za jedno zveřejnění.
 6. Smlouva o inzerci mezi vydavatelem a objednatelem vzniká potvrzením objednávky obchodním zástupcem vydavatele nebo, objednává-li objednatel inzerci přímo u vydavatele, zveřejněním inzerátu v časopisu Autobox.

III.Podmínky inzerce

 1. Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku v rámci možností daných dodanými podklady (fotografiemi).
 2. Za obsah reklamy odpovídá výlučně objednatel. Objednatel se zavazuje, že podklady předané k inzerci vydavateli nebudou v rozporu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku a nebudou neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.
 3. Objednatel se zavazuje, že pokud vydavateli v souvislosti se zveřejněním jeho inzerátu vznikne škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí.
 4. Vydavatel je oprávněn odmítnout zveřejnění inzerátu, pokud bude v rozporu se zásadami uvedenými v odst. 2 tohoto článku VOP.
 5. Podklady k inzerátu se objednatelům vracejí pouze na vyžádání. Vydavatel je povinen je uchovávat maximálně po dobu dvou měsíců od posledního zveřejnění inzerátu.
 6. Vydavatel je oprávněn přerušit zveřejňování inzerátu objednatele v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktur za inzerci, pokud toto prodlení bude delší než čtrnáct dnů, a to po dobu trvání tohoto prodlení.

IV.Cena a fakturace

 1. Ceny inzerce se řídí platným ceníkem vydavatele, jehož aktuelní znění je zveřejněno na jeho webových stránkách.
 2. Cena za inzerci je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vydavatele:
  1. po zveřejnění inzerátu, jedná-li se o jednorázovou inzerci (v jednom čísle),
  2. předem za celé sjednané období – měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně.
 3. Daňový doklad (faktura) za zveřejnění inzerátu je splatný do deseti dnů od jeho vystavení.
 4. Pro případ prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

V.Reklamace

 1. Objednatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo na bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen. Vydavatel však neodpovídá za vady inzerátu, pokud objednatel provedení inzerátu výslovně nebo mlčky schválil.
 2. Reklamaci musí objednatel uplatnit do čtrnácti dnů od zveřejnění inzerátu písemně (e-mailem), jinak jeho právo zaniká.

VI.Trvání smlouvy

 1. Smlouvy uzavřené mezi vydavatelem a zadavatelem zanikají jejich splněním, popř. dohodou o zrušení smlouvy.
 2. Vydavatel je kromě toho oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktur za inzerci, pokud toto prodlení bude delší než čtrnáct dnů. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení objednateli, popř. pokud objednatel poštovní zásilku nepřevezme, dnem jejího uložení na poště nebo u jiného doručovatele.

VII.Závěrečná ustanovení

 1. V případech, které tyto VOP neřeší, se práva a závazky smluvních stran ze smlouvy o inzerci řídí ustanoveními § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění o smlouvě o dílo.
 2. Smluvní strany se mohou dohodnout odchylně od těchto VOP. Jejich odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
 3. Tyto VOP vstupují v platnost ode dne 1.12.2010
   
Načítání Načítání...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace